Мој Правен Советник

Здружение за правно образование и унапредување на правната наука и практика

Контакт

За повеќе инфомрации контактирајте.

Булевар“ Македонска војска“
бр. 10/1-11 Скопје

info@mojpravensovetnik.mk

Испратете ни Електронска Пошта