Мој Правен Советник

Здружение за правно образование и унапредување на правната наука и практика

Закон за јавните набавки

Доколку сакате увид на доделените договори за јавни набавки на Договорните орган, истото е достапно на електронскиот систем за јавни набавки. Тука можете да го видите Законот за јавните...

Закон за градење

Консолидираниот текст на Законот за градење може да го видите тука Закон за градење (консолидиран текст) Постапка за издавање на одобрение за градење – Б категорија чл.59 – чл.68 Постапката за издавање на одобрение за градење од локално значење се води согласно со...

Закон за експропријација

Експропријација претставува, одземањето и ограничувањето на правото на сопственост и на имотните права на недвижности заради реализација на јавен интерес утврден со закон, а заради градење на објекти и изведување на други (чл.1 од Закон за експропријација). Постапката...

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, основен текст Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, неважечки закон   Определени изрази употребени во овој закон го имаат следново значење: - „иматели на информации" се органите на...

Закон за јавна чистота

Закон за јавна чистота Одржувањето на јавната чистота е процес кој е битен заради обезбедување на здрава и чиста животна средина. Секое физичко и правно лице е должно да се грижи за одржувањето на јавната чистота. Заради обезбедување на јавна чистота на јавните...

Закон за градежно земјиште

Закон за градежно земјиште Што е градежно земјиште Градежно земјиште е земјиштето кое е планирано со урбанистички план, урбанистичко планска документација, урбанистичко проектна документација, општ акт или проект за инфраструктура (чл.2 од Закон за градежно земјиште)....

Закон за просторно и урбанистичко планирање

Закон за просторно и урбанистичко планирање Член 7,20,21,41 Видови урбанистички планови (чл.7 ст.1 од Закон за просторно и урбанистичко планирање): - генерален урбанистички план - со генералниот урбанистички план се дефинира планскиот опфат на градовите, односно...

Закон за државниот инспекторат за локална самоуправа

Закон за државниот инспекторат за локална самоуправа Чл.6,7,17,18,19,25,27 Во вршењето на работите од својата надлежност, Инспекторатот обезбедува правна сигурност и извесност со (чл.6 од Закон за државниот инспекторат за локална самоуправа): - почитување на обврската...

Закон за меѓуопштинска соработка

Закон за меѓуопштинска соработка Член 2, член 9. Што е меѓуопштинска соработка? Меѓуопштинска соработка, е соработка што се однесува меѓу две или повеќе општини за поефикасно и поекономично вршење на надлежностите на општините утврдени со закон и за остварување на...

Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа

Законот за финанисирање на единиците на локалната самоуправа е достапен тука: ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, консолидиран Учество на граѓаните во буџетскиот процес Буџет на општините е годишен план на приходи, други приливи и одобрени...

Закон за локална самоуправа

Закон за локалната самоуправа Член 5,25-30,42, Видови на остварување на правата на граѓаните на локалната самоуправа Граѓаните го остваруваат своето право на локалната самоуправа непосредно и  посредно (чл.5 од Закон за локалната самоуправа). Непосредното остварување...

Контакт

За повеќе инфомрации контактирајте.

Булевар“ Македонска војска“
бр. 10/1-11 Скопје

info@mojpravensovetnik.mk

Испратете ни Електронска Пошта