Мој Правен Советник

Здружение за правно образование и унапредување на правната наука и практика

Уништување на изборен материјал

Уништување на изборен материјал

📌Кривично дело - Уништување на изборен материјал‼ 👉Тој што ќе уништи, оштети, преправи или на друг начин ќе стори да биде неупотреблива исправа, книга или спис што служи за изборите или гласањето, ќе се казни со затвор најмалку три години. 👉Ако делото го стори член на...

Повреда на тајноста на гласањето

Повреда на тајноста на гласањето

📌Кривично дело - Повреда на тајноста на гласањето 👉Тој што при избори или при гласање ќе ја повреди тајноста, ќе се казни со затвор најмалку три години. Ако делото го стори член на изборен орган или друго службено лице во вршењето на службата во врска со изборите или...

Поткуп при избори и гласање

Поткуп при избори и гласање

📌Кривично дело - Поткуп при избори и гласање‼ 👉Тој што на лице со избирачко право му нуди, дава или ветува подарок или друга корист, со намера да го придобие да го врши, да не го врши или како да го врши избирачкото право, ќе се казни со затвор најмалку пет години....

Злоупотреба на избирачкото право

Злоупотреба на избирачкото право

📌Кривично дело - Злоупотреба на избирачкото право 👉Тој што на избори или гласање ќе гласа наместо друг или ќе гласа повеќе од еднаш, ќе се казни со затвор најмалку 3 години. 👉Исто така ќе се казни и тој што ќе земе учество на изборите или гласањето, иако знае дека...

Повреда на слободата на определување на избирачите

Повреда на слободата на определување на избирачите

📌Повреда на слободата на определување на избирачите‼ 👉Тој што со употреба на сила, сериозна закана, измама или на друг начин ќе спречи или друг ќе присили да го врши, да не го врши или како да го врши избирачкото право, ќе се казни со затвор најмалку 3 години....

Кривично дело – Повреда на избирачкото право

Кривично дело – Повреда на избирачкото право

📌Повреда на избирачкото право 👉Член на изборен орган или друго службено лице кое во вршењето на службата во врска со изборите или гласањето, со намера да му оневозможи на друг вршење на избирачко право, противзаконито не ќе го запише во избирачки список или во листа...

Кривично дело – Спречување на избори и гласање

Кривично дело – Спречување на избори и гласање

📌Спречување на избори и гласање 👉Тој што со употреба на сила, сериозна закана или на друг начин оневозможува или спречува одржување избори или гласање или го оневозможува или спречува утврдувањето или објавувањето на резултатите од гласањето, ќе се казни со затвор од...

Избирачко право и кривични дела против изборите и гласањето

Избирачко право и кривични дела против изборите и гласањето

👉Имајќи ги предвид распишаните предвремени избори за 15 јули 2020 година. Во периодот кој следува до нивно одржување ќе ги објавуваме кои се кривичните дела кои можат да се сторат против изборите и гласањето. 📌Согласно чл.22 од Уставот секој граѓанин со наполнети 18...

проект „Превенција на детско претстапништво“, финансиран од „ЦИВИКА МОБИЛИТАС“

Здружението ЈУС ЕТ ЈУВЕНТУС Скопје во соработка со Здружение за кривично право и криминологија на Македонија – Скопје, Совет за превентива против малолетничка деликвенција и Македонско пенолошко друштво Скопје аплицираше со предлог-проектот „Превенција на детско...

Апсолутни права кои не можат да се ограничат во вонредна состојба

Апсолутни права кои не можат да се ограничат во вонредна состојба

Согласно член 54 од Уставот, За време на вонредната состојба во никој случај не можат да бидат ограничени слободите и правата кои се однесуваат на: - Правото на живот, - Забраната на мачење, на нечовечко и понижувачко постапување и казнување, - На правната одреденост...

Контакт

За повеќе информации контактирајте.

Булевар“ Македонска војска“
бр. 10/1-11 Скопје

info@mojpravensovetnik.mk

Испратете ни Електронска Пошта