Мој Правен Советник

Здружение за правно образование и унапредување на правната наука и практика

проект „Превенција на детско претстапништво“, финансиран од „ЦИВИКА МОБИЛИТАС“

Здружението ЈУС ЕТ ЈУВЕНТУС Скопје во соработка со Здружение за кривично право и криминологија на Македонија – Скопје, Совет за превентива против малолетничка деликвенција и Македонско пенолошко друштво Скопје аплицираше со предлог-проектот „Превенција на детско...

Апсолутни права кои не можат да се ограничат во вонредна состојба

Апсолутни права кои не можат да се ограничат во вонредна состојба

Согласно член 54 од Уставот, За време на вонредната состојба во никој случај не можат да бидат ограничени слободите и правата кои се однесуваат на: - Правото на живот, - Забраната на мачење, на нечовечко и понижувачко постапување и казнување, - На правната одреденост...

Примања за кои не се плаќа данок

Примања за кои не се плаќа данок

Примања за кои не се плаќа данок: 1) помош за социјална заштита; 2) субвенции доделени од државен орган за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на физички лица кои остваруваат доход од продажба на сопствени земјоделски производи од членот 43 и 47...

Основани и неосновани причини за отказ

Основани и неосновани причини за отказ

Работодавачот може да го откаже договорот за вработување, само ако постои основана причина за отказ поврзана со однесувањето на работникот (лична причина), или кога ги крши договорните обврски работникот (причина на вина), или ако причината е заснована на потребите на...

Сајбер насилство и негово пријавување

Сајбер насилство и негово пријавување

Сајбер насилството вклучува испраќање, објавување или споделување негативни, штетни, лажни и злобни содржини за некој друг. Во тоа може да се вклучени споделување на лични податоци за некој друг или компромитирачки информации кои не мора да се вистинити, а кои...

Права на работниците кои работат ноќно време

Права на работниците кои работат ноќно време

📌Како ноќна работа се смета работењето во ноќно време и тоа во периодот меѓу 22:00 часот и 06:00 часот наредниот ден. 📌Според чл.128 од Законот за работни односи работникот има посебни права кога работи ноќно време. Наведениот член ги уредува следните права:...

Случаи во кои може да се користи полиграфското тестирањe

Случаи во кои може да се користи полиграфското тестирањe

Случаи во кои може да се користи полиграфското тестирање‼ 📌Полиграфското тестирање или познато како детектор на лаги, се користи во строго утврдена постапка со Упатство донесено врз основа на Законот за полиција со писмена согласност од лицето кое е подложно на такво...

Парични примања кои се изземени од извршување

Парични примања кои се изземени од извршување

📌Од страна на законодавецот во Законот за извршување📄 изрично се предвидени кои парични примања на должникот се изземени од извршување‼ 📎Согласно член 116 од Законот за извршување изземени се од извршување: 👉примање врз основа на законска издршка, надоместок на штета...

Одржан состанок со Градоначалникот на Општина Валандово

Одржан состанок со Градоначалникот на Општина Валандово

На ден 25 ноември 2019 година координаторот на проектот „Мој правен советник“ Марија Величковска и асистентот на истиот проект Игор Петровски одржаа состанок со Градоначалникот на Oпштина Валандово, Г-дин Перо Костадинов. Целта на овој состанок беше детално...

Потпишан Меморандум за соработка со Градоначалникот на Општина Охрид Г-дин Константин Георгиески

Потпишан Меморандум за соработка со Градоначалникот на Општина Охрид Г-дин Константин Георгиески

Претседателот на Здружението за правно образование и унапредување на правната наука и практика ЈУС ЕТ ЈУВЕНТУС, Константин Битраков и Градоначалникот на Општина Охрид, г-дин Константин Георгиески потпишаа Меморандум за соработка за вклучување на општина Охрид во...

Контакт

За повеќе информации контактирајте.

Булевар“ Македонска војска“
бр. 10/1-11 Скопје

info@mojpravensovetnik.mk

Испратете ни Електронска Пошта