Закон за градежно земјиште

Закон за градежно земјиште Што е градежно земјиште Градежно земјиште е земјиштето кое е планирано со урбанистички план, урбанистичко планска документација, урбанистичко проектна документација, општ акт или проект за инфраструктура (чл.2 од Закон за градежно земјиште)....

Закон за просторно и урбанистичко планирање

Закон за просторно и урбанистичко планирање Член 7,20,21,41 Видови урбанистички планови (чл.7 ст.1 од Закон за просторно и урбанистичко планирање): – генерален урбанистички план – со генералниот урбанистички план се дефинира планскиот опфат на градовите,...

Закон за државниот инспекторат за локална самоуправа

Закон за државниот инспекторат за локална самоуправа Чл.6,7,17,18,19,25,27 Во вршењето на работите од својата надлежност, Инспекторатот обезбедува правна сигурност и извесност со (чл.6 од Закон за државниот инспекторат за локална самоуправа): – почитување на...