📌Повреда на слободата на определување на избирачите
👉Тој што со употреба на сила, сериозна закана, измама или на друг начин ќе спречи или друг ќе присили да го врши, да не го врши или како да го врши избирачкото право, ќе се казни со затвор најмалку 3 години.
👉Доколку делото го стори член на изборен орган или друго службено лице во вршењето на службата во врска со изборите или гласањето, ќе се кази со затвор од најмалку пет години.
⚠️Како сила се смета и примената на хипноза и замајни средства со цел некој да се доведе против своја волја во несвесна состојба или да се онеспособи за отпор.