Злоупотреба на избирачкото право

📌Кривично дело – Злоупотреба на избирачкото право 👉Тој што на избори или гласање ќе гласа наместо друг или ќе гласа повеќе од еднаш, ќе се казни со затвор најмалку 3 години. 👉Исто така ќе се казни и тој што ќе земе учество на изборите или гласањето, иако знае...

Повреда на слободата на определување на избирачите

📌Повреда на слободата на определување на избирачите‼ 👉Тој што со употреба на сила, сериозна закана, измама или на друг начин ќе спречи или друг ќе присили да го врши, да не го врши или како да го врши избирачкото право, ќе се казни со затвор најмалку 3 години....

Кривично дело – Повреда на избирачкото право

📌Повреда на избирачкото право 👉Член на изборен орган или друго службено лице кое во вршењето на службата во врска со изборите или гласањето, со намера да му оневозможи на друг вршење на избирачко право, противзаконито не ќе го запише во избирачки список или во листа...

Кривично дело – Спречување на избори и гласање

📌Спречување на избори и гласање 👉Тој што со употреба на сила, сериозна закана или на друг начин оневозможува или спречува одржување избори или гласање или го оневозможува или спречува утврдувањето или објавувањето на резултатите од гласањето, ќе се казни со затвор од...

Избирачко право и кривични дела против изборите и гласањето

👉Имајќи ги предвид распишаните предвремени избори за 15 јули 2020 година. Во периодот кој следува до нивно одржување ќе ги објавуваме кои се кривичните дела кои можат да се сторат против изборите и гласањето. 📌Согласно чл.22 од Уставот секој граѓанин со наполнети 18...