Закон за градење

Консолидираниот текст на Законот за градење може да го видите тука Закон за градење (консолидиран текст) Постапка за издавање на одобрение за градење – Б категорија чл.59 – чл.68 Постапката за издавање на одобрение за градење од локално значење се води согласно со...

Закон за експропријација

Експропријација претставува, одземањето и ограничувањето на правото на сопственост и на имотните права на недвижности заради реализација на јавен интерес утврден со закон, а заради градење на објекти и изведување на други (чл.1 од Закон за експропријација). Постапката...

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, основен текст Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, неважечки закон   Определени изрази употребени во овој закон го имаат следново значење: – „иматели на информации” се...

Закон за јавна чистота

Закон за јавна чистота Одржувањето на јавната чистота е процес кој е битен заради обезбедување на здрава и чиста животна средина. Секое физичко и правно лице е должно да се грижи за одржувањето на јавната чистота. Заради обезбедување на јавна чистота на јавните...