Мој Правен Советник

Здружение за правно образование и унапредување на правната наука и практика

Промотивни материјали

Здружение МОЈ ПРАВЕН СОВЕТНИК Скопје Совети и информации за граѓаните Kорисни информации за граѓаните во оставарувањето на своите права пред општините Транспарентност на буџетите Презентација, Мој Правен Советник,...

Информации за поврат на финансиски средства на физички лица кои се клиенти на банка на која и е одземена дозволата за работење‼️

Информации за поврат на финансиски средства на физички лица кои се клиенти на банка на која и е одземена дозволата за работење‼️

Во нашиот правен систем постои Фонд за осигурување на депозити, кој, по правило кога ќе настане ситуација како што е конкретната – одземање на дозвола за работа на банка, е должен да изврши исплата на осигурените депозити. Осигурување на депозитите е обврска на сите...

проект „Превенција на детско претстапништво“

👉Македонско пенолошко друштво Скопје во соработка со Здружение за кривично право и криминологија на Македонија – Скопје, Совет за превентива против малолетничка деликвенција и Здружение Мој Правен Советник Скопје здружени во една организација 🖇 под името Правничка...

Злоупотреба на средства за финансирање на изборна кампања

Злоупотреба на средства за финансирање на изборна кампања

📌Кривично дело - Злоупотреба на средства за финансирање на изборна кампања‼ 👉Организатор на изборната кампања кој со непријавување на изворот на финансии на изборната кампања, со спречување на надзорот над трошењето на планираните средства, со неподнесување на...

Изборна измамa

Изборна измамa

📌Кривично дело - Изборна измама‼ 👉Член на изборен орган или друго службено лице во вршењето на службата во врска со изборите или гласањето што при изборите или гласањето, ќе го измени бројот на дадените гласови со додавање или одземање на едно или повеќе гласачки...

Уништување на изборен материјал

Уништување на изборен материјал

📌Кривично дело - Уништување на изборен материјал‼ 👉Тој што ќе уништи, оштети, преправи или на друг начин ќе стори да биде неупотреблива исправа, книга или спис што служи за изборите или гласањето, ќе се казни со затвор најмалку три години. 👉Ако делото го стори член на...

Повреда на тајноста на гласањето

Повреда на тајноста на гласањето

📌Кривично дело - Повреда на тајноста на гласањето 👉Тој што при избори или при гласање ќе ја повреди тајноста, ќе се казни со затвор најмалку три години. Ако делото го стори член на изборен орган или друго службено лице во вршењето на службата во врска со изборите или...

Поткуп при избори и гласање

Поткуп при избори и гласање

📌Кривично дело - Поткуп при избори и гласање‼ 👉Тој што на лице со избирачко право му нуди, дава или ветува подарок или друга корист, со намера да го придобие да го врши, да не го врши или како да го врши избирачкото право, ќе се казни со затвор најмалку пет години....

Злоупотреба на избирачкото право

Злоупотреба на избирачкото право

📌Кривично дело - Злоупотреба на избирачкото право 👉Тој што на избори или гласање ќе гласа наместо друг или ќе гласа повеќе од еднаш, ќе се казни со затвор најмалку 3 години. 👉Исто така ќе се казни и тој што ќе земе учество на изборите или гласањето, иако знае дека...

Повреда на слободата на определување на избирачите

Повреда на слободата на определување на избирачите

📌Повреда на слободата на определување на избирачите‼ 👉Тој што со употреба на сила, сериозна закана, измама или на друг начин ќе спречи или друг ќе присили да го врши, да не го врши или како да го врши избирачкото право, ќе се казни со затвор најмалку 3 години....

Контакт

За повеќе информации контактирајте.

Булевар“ Македонска војска“
бр. 10/1-11 Скопје

info@mojpravensovetnik.mk

Испратете ни Електронска Пошта